Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden wonentegels.nl
  De Algemene Voorwaarden van Wonentegels.nl bepalen onder andere dat de aangeboden producten en/of diensten duidelijk moeten worden beschreven en gefotografeerd. Bovendien moet voor u als klant duidelijk zijn wat de rechten en verplichtingen zijn als u op het aanbod ingaat. Dit betreft de prijs, de wijze van betaling en de verzendkosten.

  Artikel 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voorverkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

  2. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand;

  3. Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke
   aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;

  4. Bedrijf: het bedrijf of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat
   zich bezighoudt met de verkoop op afstand;

  5. Consument: de koper van goederen;

  6. Aanbod: elke aanbieding van goederen, inclusief de daarbij van toepassing zijnde
   voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar webshop, catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;

  7. Prijs: de prijs van het aangeboden goed, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;

  8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

  9. Werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag;

  10. Werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag. Openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen zijn wij voor
   dringende zaken via e-mail te bereiken;

  11. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

  Wonentegels.nl
  Lorentzstraat 15, 3846 AV Harderwijk

  Tel. 0341-745790

  E-Mail [email protected]

  Artikel 3 – Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

  2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen;

  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

   

  Artikel 4 – Het aanbod

  1. De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk blijkt. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld;

  2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk blijkt. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld;

  3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de wijze van betaling, de verzendkosten en overige condities;

  4. Het is voor de consument niet mogelijk om uitgesteld of in termijnen te betalen;

  5. Als door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden via een
   communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden;

  Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst

  1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden;

  3. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaats vinden;

  4. Wonentegels.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen;

  5. Wonentegels.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Wonentegels.nl is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden;

  6. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal Wonentegels.nl de in artikel 6:230m lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen;

  Artikel 6 – De prijs

  1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW;

  2. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld;


  Artikel 7 – Conformiteit

  1. Wonentegels.nl staat ervoor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften;
  2. Wonentegels.nl raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden;


  Artikel 8 – De bestelling

  1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Wonentegels.nl en de consument anders is overeengekomen;

  2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen;

  3. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument Wonentegels.nl hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van Wonentegels.nl houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt;

  4. Tegels dienen altijd gemixed te worden. Dit ter voorkoming van kleur verschil;

  5. Wonentegels.nl kan bij levering de tintgelijkheid garanderen van elke in 1 order bestelde hoeveelheid van dit artikelnummer. Bij levering van tegels met dezelfde kleuraanduiding maar meerdere artikelnummers kunnen tintverschillen niet uitgesloten worden. Wilt u echter verschillende tegels in dezelfde tint ontvangen, neem dan vooraf contact op met onze verkoopbinnendienst

   
  Artikel 9 – De uitvoering van de bestelling

  1. Wonentegels.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
   ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen;
  2. Wonentegels.nl en de consument komen in de Overeenkomst een datum overeen waarop de goederen worden geleverd. Deze datum is altijd indicatief en mag nooit gezien worden als een fatale termijn.
  3. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen;
  4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Wonentegels.nl
   zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit in overleg met de klant;


  Artikel 10 – Privacy

  1. Het privacyreglement staat beschreven op de website in het hoofdstuk privacybeleid; 


  Artikel 11 – Betaling

  1. Bij Wonentegels.nl heeft u de keuze uit de volgende betaalmethoden: iDeal, rembours of contant;
  2. De door de consument verschuldigde bedragen dienen op moment van sluiten van de overeenkomst, te worden voldaan;
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens
   onverwijld aan Wonentegels.nl te melden;
  4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Wonentegels.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen;


  Artikel 12 – Herroepingsrecht

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen

  Artikel 13 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

  Artikel 14 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (Bijlage I) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij de ondernemer schriftelijk uitdrukkelijk aangeeft de kosten zelf te dragen.

  6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


  Artikel 15 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

  1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

  2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

  3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

  4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


  Artikel 16 - Uitsluiting herroepingsrecht

  De consument heeft geen recht van ontbinding bij een koop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
  zijn.


  Artikel 17 – Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen Wonentegels.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product. Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via [email protected]. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

  3. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

  4. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

  Artikel 18 – Wijziging van de voorwaarden

  Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard

  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

  Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  Aan:

  Telefoonnummer:

  E-mailadres:

  Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  herroep/herroepen*

  Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

  [Naam consumenten(en)]

  [Adres consument(en)]

  [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

   

  *Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »